Tuesday, January 8, 2013

រឿង សាមកុក "ច្បាប់ បុគ្គលលក់ជាតិ" (ភាសាថៃ)


ទាញយកអត្ថបទរឿង សាមកុក ច្បាប់ភាសាថៃ "បុគ្គលលក់ជាតិ"

តាមបណ្តាវគ្គខាងក្រោម
 
ភាគទី១:     វគ្គ ១-៥០ ​         ទាញយក (2.74MB)
ភាគទី២:    វគ្គ ៥១-១០០ ​​     ទាញយក (2.72MB)
ភាគទី៣:    វគ្គ ១០១-១៥០   ទាញយក (2.59MB)
ភាគទី៤:    វគ្គ ១៥១-២០០   ទាញយក (2.57MB)
ភាគទី៥:    វគ្គ ២០១-២៥០   ទាញយក (2.95MB)
ភាគទី៦:    វគ្គ ២៥១-៣០០   ទាញយក (3.56MB)
ភាគទី៧:    វគ្គ ៣០១-៣៥០ ​ ទាញយក (3.05MB)
ភាគទី៨:    វគ្គ ៣​៥១-៤០០   ទាញយក (3.01MB)
ភាគទី៩:    វគ្គ ៤០១-៤៥០   ទាញយក (3.03MB)
ភាគទី១០: វគ្គ ៤៥១-៥០០   ទាញយក (3.19MB)
ភាគទី១១:  វគ្គ ៥០១-៥៥០   ទាញយក (3.17MB)
ភាគទី១២: វគ្គ ៥៥១-៦០០   ទាញយក (3.17MB)
ភាគទី១៣: វគ្គ ៦០១-៦៥៥   ទាញយក (3.57MB)
 
ដោយប៉ាកកាខ្មែរ

No comments: